Hvem styrer Norge?

Hvem styrer Norge

Norge er et monarki. Det betyr at Kongen er landets formelle overhode (på papiret, men ikke i det å drive Norge i det daglige). Kongen sine oppgaver er stort sett forbundet med seremonielle og representative, som betyr at Kongen er med på åpninger av museum, viktige virksomheter eller offentlige støtteprosjekt, men han er altså ikke med på å styre Norge i dagliglivet. Den lovgivende og utøvende makt er lagt til folkevalgte organer (Stortinget og Regjeringen). Når det står i Grunnloven at den utøvende makt ligger hos Kongen, betyr dette i dag Regjeringen.

Statsmakten er delt i tre:

  • Den lovgivende: Stortinget
  • Den utøvende: Regjeringen
  • Den dømmende: Domstolene

Det er de folkevalgte (de som er valgt av oss norske borgere) på Stortinget som gir lover, vedtar skatter og avgifter og fordeler penger, mens det er regjeringen og departementene som foreslår hva det skal bevilges penger til, og hvordan man skal skaffe inntekter til disse bevilgingene.
Hovedreglene om maktfordelingen finner vi Grunnloven av 1814.