Viktige organer og organisasjoner

Noen statlige organer:
Forkortelse Betydning Oppgaver
KIM Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene. KIM skal gi myndighetene råd om flyktning-, innvandrings- og integreringsspørsmål.
NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid NORAD bidrar til å administrere pengene som Norge gir til fattige land. NORAD samarbeider med nasjonale og internasjonale organisasjoner i kampen mot fattigdom. Mer om NORAD finner du på www.norad.no.
SSB Statistisk sentralbyrå SSB lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet.
UD Utenriksdepartementet UD har ansvaret for norsk utenrikspolitikk, styring av NORAD, utenriksstasjonene (ambassader og konsulater), humanitær bistand til mennesker i nød, folkerett og inngåelse av internasjonale avtaler.
Andre forkortelser
Forkortelse Betydning Oppgaver
EMK Den europeiske menneskerettighets- konvensjonen EMK sier hvilke grunnleggende rettigheter alle mennesker har.
EØS Europeisk økonomisk samarbeid Avtale mellom EU, Island, Liechtenstein og Norge.
FN De forente nasjoner FN er den største mellomstatlige organisjonen, der de aller fleste land i verden er medlemer. FN har som mål å skape fred i verden.
IGO Inter-Governmental Organizations (mellomstatlige organisasjoner) Mellomstatlige organisasjoner arbeider for å løse statenes felles oppgaver eller problemer.
ILO Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO er en mellomstatlig organisasjon som arbeider for menneskerettigheter, og spesielt rettigheter i forhold til arbeidslivet og for et rettferdig samfunn.
INLO Innvandrernes Landsorganisasjon INLO er en paraplyorganisasjon for lokale innvandrerorganisasjoner som arbeider for likestilling mellom innvandrere og nordmenn.
IOM Den internasjonale organisasjonen for migrasjon IOM arbeider med spørsmål knyttet til innvandring og utvandring.
KIA Kristent Interkulturelt Arbeid KIA er et ressurs- og kompetansesenter for menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner i innvandrer- og flyktningspørsmål.
NGO Non-Governmental Organizations NGOs er frivillige ikke-statlige organisasjoner.
NOAS Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS er en uavhengig organisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres og flyktningers rettigheter i Norge.
OMOD Organisasjonen mot offentlig diskriminering OMOD arbeider for å avdekke diskriminerende praksis.
Ot.prp. Odeltingsproposisjon Et dokument med lovforslag som regjeringen sender til Stortinget for å endre, oppheve eller foreslå en ny lov.
SEIF Selvhjelp for innvandrere og flyktninger SEIF driver hovedsakelig med informasjon, rådgivning og praktisk hjelp til innvandrere og flyktninger.
St.meld. Stortingsmelding En stortingsmelding skrives når regjeringen vil informere Stortinget om arbeid som er gjort på et spesielt felt, og foreslå fremtidig politikk.
St.prp. Stortingsproposisjon Dokument som lages når regjeringen ber Stortinget om å ta en beslutning. Det gjelder for eksempel forslag til statsbudsjett.
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees = FNs høykommissær for flyktinger UNHCR arbeider for å beskytte flyktningenes rettigheter.